Zgłoś swój udział w konkursie!

Dziękujemy za udział w konkursie. Po zatwierdzeniu przez komisję Twoje prace pojawią się na wystawie.

Wybierz opcję zgłoszenia

OK

Dane Identyfikacyjne - osoba prywatna

Dane Identyfikacyjne - Organizacja

Oświadczenia

Oświadczam, że:
a) posiadam pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszę je na Organizatora w pełnym zakresie;
b) przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora i innych stronach internetowych za zgodą Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
c) zdjęcie (-a) nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane ani też nagradzane lub wyróżniane w innych konkursach, a ich przesłanie jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu;
d) nie zajmuję się profesjonalną fotografią;
e) zapoznałam/ em się z regulaminem konkursu fotografii amatorskiej „O NAS – zrozumieć niepełnosprawność” i akceptuję jego treść;
f) osoby, których wizerunek został wykorzystany na zgłoszonej fotografii wyraziły zgodę na publiczną jej ekspozycję oraz nie roszczą sobie z tego tytułu żadnych praw.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

Rozumiem i akceptuję regulamin konkursu.

Regulamin konkursu

Zapoznaj się z regulaminem określającym warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny „O NAS – zrozumieć niepełnosprawność”.

Savoir Vivre

Istnieją zasady, którymi kierujemy się w relacjach międzyludzkich. Lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań pozwoli nam lepiej zrozumieć drugiego człowieka. Zapoznaj się z „Savoir vivre dla i wobec osób niepełnosprawnych”.